Termes i condicions

d'abnorm media GmbH
Windgasse 8
86653 Monheim-Itzing
- d'ara endavant: abnorm media  -

1. GENERAL

1.1 Els presents Termes i Condicions Generals (TCG) s'apliquen a tots els contractes celebrats entre abnorm media GmbH i els seus clients.

1.2 abnorm media GmbH ofereix als seus clietns, entre d'altres, serveis de desenvolupament web/software (incloent manteniment i actualització), com la confiecció de productes d'impremta i serveis en màrqueting SEO. L'abast específic dels serveis és objecte d'acords individuals entre abnorm media GmbH i els seus clients.

1.3 abnorm media GmbH no acorda contractes amb consumidors o bé particulars.

1.4 abnorm media GmbH posseeix el dret, per nom i compte propi, de subcontractar els serveis necessaris a empreses que al seu torn també poden subcontractar aquests serveis. abnorm media GmbH segueix sent l'únic soci contractual del client. La subcontractació de serveis no tindrà lloc si abnorm media GmbH considera que el seu ús va en contra dels legítims interessos dels seus clients.

1.5 Les parts contractants es comprometen a establir a una persona de contacte, que serà la responsable de supervisar el progrés de el present acord i estarà autoritzada a presentar declaracions de voluntat legalment vinculants.

1.6 Els Termes i Condicions que siguin utilitzats pel client i que no coincideixin amb els presents Termes i Condicions generals, no seran reconeguts per abnorm mediaGmbH, quedant subjectes a consentiment exprés.

2. OBLIGACIONS DEL CLIENT

2.1 El client és responsable d'assegurar que els textos, imatges o altres continguts proporcionats a abnorm media GmbH no violin drets de tercers (ex. Drets d'autor) o altres normatives legals. En aquest context, s'informa que abnorm media GmbH no té dret a proporcionar serveis legals al client. En particular, abnorm media GmbH no està obligada i legalment no pot verificar la compatibilitat amb la llei aplicable de el model de negoci del client, els seus treballs creats o adquirits (dissenys, textos, gràfics, etc.). abnorm media GmbH no portarà a terme cap recerca de marques comercials o altres conflictes de drets col·laterals sobre els treballs posats a disposició pel client. En aquest context, el client serà l'únic responsable de les seves instruccions respecte a la feina a fer.

2.2 El client està obligat a comunicar informació, dades, treballs (ex. Dades per a l'avís legal, gràfics, etc.) i qualsevol accés proporcionat de manera completa i correcta per tal de complir amb el projecte. També ha d'assegurar que les instruccions s'ajusten a la llei aplicable.

2.3 El client és responsable de l'adquisició de material de disseny de la web/software (com gràfics, vídeos, etc.) i de proporcionar aquesta informació a abnorm media GmbH en temps i forma. Si el client no proporciona aquesta informació i no fa més especificacions, abnorm media GmbH pot, a la seva pròpia discreció i de conformitat amb la normativa d'etiquetatge de drets d'autor, utilitzar material de proveïdors establerts (com serveis de fotografia d'estoc) o col·locar les parts corresponents de la pàgina web/software amb un espaiador.

2.4 Si cal incloure un acord de processament de contracte de conformitat amb l'Art. 28 de la RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) per parts individuals del projecte, ambdues parts es comprometen a tancar el contracte que serà presentat per abnorm media GmbH abans de l'inici de la prestació de servei.

2.5 abnorm media GmbH no serà responsable en cap cas davant del client en cas de demores en la implementació que siguin resultat d'una cooperació tardana (i indispensable) per part de client.

2.6 En cas d'incompliment per part de client en virtut d'aquest apartat, abnorm media GmbH es reserva el dret a cobrar al client despeses addicionals incorregudes (ex. Material fotogràfic d'estoc i el temps emprat en la seva recerca).

3. CREACIÓ DE LLOCS/SOFTWARE UTILITZANT MÈTODES ÀGILS

3.1 Aquest paràgraf s'aplica a la creació de llocs web/software amb l'ajuda de mètodes àgils (sense especificació de requisits detallats en text). Si no s'han realitzat acords individuals que es desviïn, el lloc web/software es crea sobre la base de mètodes àgils. L'optimització SEO només s'ha de realitzar si s'ha acordat expressament.

3.2 L'objecte dels contractes de creació de llocs web/software entre abnorm media GmbH i els seus clients és el desenvolupament de nous llocs web/software o l'expansió de llocs web/software existents (per exemple, integració de noves interfícies de programació d'aplicacions o programació de noves aplicacions en línia) tenint en compte les especificacions tècniques i/o de disseny de client. Els contractes de creació de llocs web/software celebrats entre les parts són contractes de treball en virtut de les seccions 631 i subsegüents de el Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB).

3.3 Els serveis acordats de manera individual són resultat de el contracte celebrat entre abnorm media GmbH i el client. Per a aquest propòsit, el client ha de proveir a abnorm media GmbH d'informació el més precisa possible respecte a l'contingut del lloc web/software desitjat (el client ha de específicar i proporcionar contingut de disseny com imatges, maquetació, logotips i similars). Aquesta sol·licitud representa una invitació a presentar una oferta per part de abnorm media GmbH. abnorm media GmbH examinarà i interpretarà les idees de el client descrites en la sol·licitud al seu saber i entendre per determinar la integritat, adequació, singularitat, viabilitat i coherència del projecte i expressarà la seva voluntat de presentar una oferta. Únicament mitjançant l'acceptació expressa de l'oferta per part del client es celebrarà un contracte entre les dues parts.

3.4 La comprovació i adquisició de drets, adquisició d'eines (ex. Estadístiques), certificats (ex. SSL / TLS) o la documentació de desenvolupament, aplicacions o altra documentació només seran proporcionats per abnorm media GmbH en la mesura expressament acordada en el contracte individual per les parts.

3.5 El client tindrà en tot moment ple dret accés a la pàgina de desenvolupament i enviar sol·licituds, sempre que estiguin cobertes per l'abast dels serveis contractats. Aquests ajustos formaran part integral del contracte original si ambdues parts ho acorden per escrit (correu electrònic, fax, etc.). abnorm media GmbH únicament està obligada a produir les funcions/posicions especificades en el contracte o bé proporcionar el servei acordat (ex. manteniment). Qualsevol servei addicional haurà de ser acordat i remunerat per separat.

3.6 Un cop completat el projecte sol·licitat, abnorm media GmbH sol·licitarà el client que accepti el projecte.

3.7 És requisit previ per a l'activitat de abnorm media GmbH que el client proporcioni totes les dades necessàries per a la implementació del lloc web/software (textos, plantilles, gràfics, etc.) d'una forma adequada i completa abans de l'inici d'aquest lloc web/software. Si el client no compleix amb aquesta obligació, abnorm media GmbH podrà cobrar al client el temps resultant de l'esmentat retard.

3.8 Després de completar i acceptar el lloc web/software, o bé parts individuals del mateix, el client rebrà d'abnorm media GmbH via correu electrònic, si existeixen i és acordat en el contracte, totes les dades gràfics, codis font, documentació i/o manuals dels mòduls utilitzats (de tercers) i fins i tot documentació de desenvolupament.

3.9 La remuneració per la creació del lloc web/software és objecte d'un acord contractual individual entre ambdues parts. A banda, s'apliquen les disposicions legals vigents.

3.10 Si el client no utilitza hosting proporcionat per abnorm media GmbH per al nou lloc web/software, sinó proveïdors externs, abnorm media GmbH no assumeix cap responsabilitat per aquests servidors i la seva configuració, les línies de dades i/o l'accessibilitat a la pàgina web/software.

4. DISPOSICIONS ESPECIALS PEL MANTENIMIENT DE LLOCS WEB/SOFTWARE

4.1 A L completar el lloc web/software i/o qualsevol part individual d'aquest, abnorm media GmbH pot proporcionar al client manteniment i atenció vàlida pel lloc web/software. abnorm media GmbH també pot oferir el manteniment de llocs web/software de tercers. No obstant això, ni abnorm media GmbH està obligat a l'oferta ni el client a contractar aquests serveis addicionals. Els acords corresponents són objecte exclusiu de contractes individuals.

4.2 El contingut dels contractes de manteniment és l'eliminació de fallades de funcionament, així com l'actualització de la pàgina web/software per als navegadors web habituals en la seva versió actual. Es poden acordar més detalls, com el manteniment regular, en un contracte individual si cal.

4.3 Per al degut manteniment, els continguts a mantenir han de ser compatibles amb els sistemes de abnorm media GmbH. La compatibilitat es pot veure afectada, en particular, per components desactualitzats del contingut que s'ha de mantenir o per canvis arbitraris per part del client. Si no es garanteix la compatibilitat, el client ha d'establir de manera independent (per exemple, mitjançant actualitzacions apropiades) o d'encarregar la tasca a abnorm media GmbH per aconseguir aquesta comptabilitat.

4.4 abnorm media GmbH no es fa responsable de les fallades de funcionament i incompatibilitats causades per canvis arbitraris de client o altres errors que no siguin responsabilitat de abnorm media GmbH; les regulacions de l'apartat? Responsabilitat i indemnització? no es veuen afectades.

4.5 Excepte acord contra, el manteniment només inclou actualitzacions tècniques, però no actualitzacions de contingut. abnorm media GmbH no és responsable de l'actualització de l'avís legal o la política de protecció de dades.

5. ALLOTJAMENT WEB I REGISTRE DE DOMINIS

5.1 abnorm media GmbH també ofereix als seus clients serveis d'allotjament i registre de dominis com una opció addicional a la creació de llocs web/software. L'abast específic d'aquests serveis (registre de dominis, espai d'emmagatzematge, certificats, etc.) està subjecte a acords individuals entre les dues parts. abnorm media GmbH té dret a utilitzar serveis de tercers en qualsevol forma en relació amb l'execució de serveis d'allotjament de dades.

5.2 Excepte acord contrari, si es contracta abnorm media GmbH per actuar com a host, abnorm media GmbH es farà càrrec de l'administració i gestió de les dades. Principalment, el client no té accés al backend d'administració de sistema d'allotjament de abnorm media GmbH.

5.3 La disponibilitat d'accés als servidors utilitzats per abnorm media GmbH per a l'allotjament de dades és a el menys del 97% anual. Com a excepció es troben aquells moments en què no es pot accedir als servidors a causa d'esdeveniments fora de l'abast de abnorm media GmbH (força major, actes de tercers, problemes tècnics, etc.).

5.4 Excepte acord contrari, el client no pot exigir l'assignació d'una IP fixa per la seva presència a internet. Els canvis tècnics o legals són possibles en qualsevol moment i estan reservats.

5.5 El client es compromet a no transmetre les seves contrasenyes i altres dades d'accés? si abnorm media GmbH els proporciona -, a tercers i a canviar-los periòdicament. El client és responsable de qualsevol mal ús per part de tercers en la mesura que sigui responsable.

5.6 El client està obligat a realitzar còpies de seguretat periòdiques de les seves dades allotjats. Si el client no es troba en condicions de fer-ho, haurà de delegar la creació de còpies de seguretat a abnorm media GmbH o a un tercer professional. El client és reponsable de qualsevol pèrdua de dades a causa d'una falta de còpia de seguretat de dades.

5.7 Si el client fa ús dels serveis de registre de domini d'abnorm media GmbH, també s'aplica el següent:

5.7.1 La relació contractual per al registre de dominis s'estableix directament entre el client i la respectiva emissora de dominis. abnorm media GmbH actua entre el client i l'agència registradora contractant únicament com a mediador, sense tenir cap influència en la cessió del domini.

5.7.2 El client és totalment responsable de garantir que el domini que desitja no viola drets de tercers. abnorm media GmbH no efectua una revisió del domini.

5.7.3 Pel registre de dominis, s'apliquen a més els termes i condicions respectius de les emissores de dominis. abnorm media GmbH informarà el client respecte a qualsevol característica especial sobre el seu registre.

6. IMPRESOS

6.1 L'objecte dels contractes de disseny en l'àrea d'impressió entre abnorm media GmbH i els seus clients és fonamentalment el desenvolupament de les especificacions de disseny de client per a aquests productes (com el disseny de pancartes, lones, cartells, volants, adhesius de vehicles o aparadors, tèxtils o esborranys de logotips). Els contractes de disseny celebrats entre les parts són contractes de treball en virtut dels articles 631 i següents de el Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). Es pot acordar un abast de servei diferent entre les parts de forma individual.

6.2 Els serveis acordats resulten d'un acord individual entre abnorm media GmbH i el client. Per a aquest propòsit, el client farà una consulta a abnorm media GmbH amb una descripció dels serveis desitjats de disseny en l'àrea d'impressió amb la major precisió possible. Aquesta sol·licitud constitueix una invitació a presentar una oferta per part de abnorm media GmbH. abnorm media GmbH examinarà i interpretarà les idees de el client descrites en la sol·licitud al seu saber i entendre per determinar la integritat, adequació (amb l'excepció d'idoneïtat legal, en particular respecte a drets de tercers), singularitat, viabilitat i coherència de el projecte i expressarà la seva voluntat de presentar una oferta. Un cop comprovades la claredat, la viabilitat i l'absència de contradiccions, abnorm media GmbH farà una oferta en base a la sol·licitud del client. Únicament mitjançant l'acceptació expressa de l'oferta per part de el client es celebrarà un contracte entre les dues parts.

6.3 Després de l'acceptació del servei, els requisits i especificacions del client seran discutits en un altre informe si fos necessari. Únicament en aquest moment el client pot presentar qualsevol sol·licitud sempre que estigui coberta per l'abast dels serveis acordats originals. Si cal, hi ha la possibilitat d'informar abans de procedir a la fabricació del producte. Els ajustos es convertiran en part del contracte original si ambdues parts ho acorden per escrit. abnorm media GmbH únicament està obligat a produir els articles enumerats en el contracte. Qualsevol servei addicional s'ha d'acordar i remunerar per separat.

6.4 Un cop completat el projecte sol·licitat, abnorm media GmbH sol·licitarà l'acceptació d'aquest a client.

6.5 Llevat que s'acordi el contrari, el client té dret a dos cicles de correcció. Reclamacions respecte a el disseny artístic queden excloses. Si el client desitja realitzar més canvis, haurà d'assumir els costos addicionals.

6.6 És requisit previ per a l'activitat d'abnorm media GmbH que el client proporcioni totes les dades necessàries per a la implementació al lloc web/software (textos, plantilles, gràfics, etc.) d'una forma adequada i completa abans de l'inici d'aquesta activitat. Qualsevol retard i demora en la implementació de el projecte a causa de la recepció tardana per part de el client no serà responsabilitat de abnorm media GmbH. Si el client no compleix amb aquesta obligació, abnorm media GmbH podrà cobrar a el client el temps resultant de l'esmentat retard.

6.7 La remuneració és objecte d'un acord contractual individual entre les parts. A banda, s'apliquen les disposicions legals vigents.

6.8 Llevat que s'acordi el contrari i el propòsit del contracte no sigui de diferent manera, al produir productes impresos, a més dels elements de servei acordats contractualment, abnorm media GmbH només ha de realitzar el lliurament d'un arxiu imprès (per exemple, PDF, JPG o PNG). El client no té dret al lliurament d'un arxiu editable (per exemple, Word).

7. SEO-MARKETING

abnorm media GmbH ofereix als seus clients, entre d'altres, serveis en el camp de màrqueting SEO. En el context de la prestació de serveis, abnorm media GmbH es comprometrà únicament a la implementació de mesures que, segons la seva pròpia experiència, puguin influir positivament en la classificació o rànquing de cercadors o el que el client sol·liciti explícitament. Aquest representa un servei en els articles 611 i següents del Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). Un determinat resultat (ex. Una posició específica en una llista de resultats de Google) es deu en el context dels serveis de SEO únicament si aquesta expressament garantit. Els serveis de màrqueting poden ser cancel·lats per les dues parts amb un període de notificació d'un (1) mes.

8. PREUS I REMUNERACIONS

La remuneració per la creació del lloc web/software i/o botiga en línia o altres treballs es troba subjecta a l'acord contractual individual entre les parts, i es basa generalment en l'oferta presentada.

9. ACEPTACIÓ

En la mesura en què s'hagi acordat un projecte, abnorm media GmbH pot exigir que l'acceptació d'aquest es realitzi per escrit; aquesta acceptació per escrit només és obligatòria si abnorm media GmbH sol·licita a el client que ho faci. Les disposicions d'acceptació de el Codi Civil d'Alemanya (BGB) no es veuen afectades. El període d'acceptació en el sentit de l'article 640, paràgraf 2, frase 1 de el Codi Civil d'Alemanya (en alemany Bürgerliches Gesetzbuch o BGB) s'estableix en 2 setmanes (14 dies naturals) a partir de la notificació de la finalització del projecte, llevat que es requereixi un període més llarg en casos individuals a causa de circumstàncies especials, en els quals abnorm media GmbH notificarà el client per separat. Si dins d'aquest període el client no emet comentaris o no rebutja l'acceptació deguda a un defecte, el projecte es considerarà com acceptat.

10. GARANTIES

Un defecte menor no justifica cap reclamació per defectes. L'elecció del tipus de prestació compensatòria correspon a abnorm media GmbH. El període límit per presentar defectes o altres reclamacions és d'un (1) any. Aquesta limitació no s'aplica a reclamacions derivades de negligències greus, lesions físiques de gravetat, la salut o el físic per part de abnorm media GmbH. El període de limitacions no comença de nou si es realitza un lliurament de reemplaçament dins de l'abast de la responsabilitat per defectes. En cas contrari, la garantia legal per defectes no es veurà afectada.

11. PERÍODE PER AL CONTRACTE D'OBLIGACIONS CONTÍNUES

Subjecte a disposicions diferents dins i fora d'aquests termes i condicions, les obligacions en curs (ex. Contractes de manteniment) tenen una durada mínima de 12 mesos. El perióde de notificació és de 3 mesos. Si el contracte no es rescindeix abans de finalitzar el termini, el mateix s'estendrà automàticament per un altre període de 12 mesos. El dret a terminació extraordinària no es veurà afectat.

12. CONCESSIÓ DE DRETS, AUTOPROMOCIÓ I DRET DE MENCIÓ

12.1 abnorm media GmbH concedeix al client, posterior a pagament complet de la feina per part de client, un dret d'ús simple sense dret de reproducció en els resultats de la feina i/o codi font respectiu en el moment de la seva creació. Es poden acordar drets addicionals entre les parts mitjançant un acord contractual individual.

12.2 Llevat que s'acordi el contrari, el client dóna permís exprés a abnorm media GmbH a presentar públicament el projecte, de manera apropiada, amb el propòsit de l'autopromoció (referències/cartera). En particular, abnorm media GmbH té dret a anunciar la relació comercial amb el client i a referir-se a si mateix com a autor de tots els materials publicitaris creats i totes les mesures publicitàries, sense que el client tingui dret a sol·licitar una remuneració per això.

12.3 A més, abnorm media GmbH té dret a col·locar el seu nom amb enllaços de manera apropiada al peu de pàgina i en l'avís legal dels llocs web/software creats sense que el client tingui dret a sol·licitar una remuneració per això.

13. CONFIDENCIALITAT

abnorm media GmbH tractarà tots els processos de negoci del seu coneixement, en particular dades per a la impremta, dissenys, storyboard, gràfics, figures, dibuixos, cintes d'àudio, imatges, vídeos, DVD, CD-ROM, productes interactius i altres documents que continguin vídeos i/o àudios i/o altres materials amb drets d'autor d'client o les seves companyies afiliades, de forma estrictament confidencials. abnorm media GmbH es compromet a imposar obligacions de confidencialitat a tots els empleats i/o tercers (ex. proveïdors, dissenyadors gràfics, programadors, productores audiovisuals, estudis d'àudio, estudis de gravació, etc.) que tinguin accés als processos comercials abans esmentats. L'obligació de confidencialitat s'aplica indefinidament més enllà de la durada d'aquest contracte.

14. RESPONSABILITAT/ INDEMNIZACIÓ

14.1 La responsabilitat de abnorm media GmbH per tots els danys es limita de la següent manera: en cas d'incompliment lleument negligent d'una obligació contractual essencial (? Obligació fonamental?), abnorm media GmbH es fa càrrec de la quantitat limitada al dany previsible i típic en el moment de la celebració del contracte. Les obligacions fonamentals són aquelles obligacions el compliment permet la correcta execució del contracte en primer lloc i en el seu compliment una part pot confiar regularment. Aquesta limitació de responsabilitat no s'aplicarà en cas de negligència greu o mala conducta intencional o en el cas de responsabilitat legal obligatòria, en particular en el cas d'assumpció d'una garantia o en casos de danys a la vida, físics o la salut. La regulació de responsabilitat anterior també s'aplica pel que fa a la responsabilitat d'abnorm media GmbH pels seus agents designats i representants legals.

14.2 El client eximeix abnorm media GmbH de qualsevol reclam de tercers, que es presenti contra abnorm media GmbH causa de violacions del client contra aquests termes i condicions o la llei aplicable.

15. DIPOSICIONS FINALS

15.1 Els contractes celebrats entre abnorm media GmbH i el client estan subjectes a la llei substantiva de la República Federal d'Alemanya, amb exclusió de la Convenció de Vendes de l'ONU

15.2 Si el client és un comerciant, una entitat legal de dret públic o un fons especial de dret públic, o no té un lloc de jurisdicció general a Alemanya, les parts acorden tenir la seu de abnorm media GmbH com a lloc de jurisdicció per a totes les disputes derivades d'aquesta relació contractual; les jurisdiccions exclusives no es veuran afectades.

15.3 abnorm media GmbH té dret a modificar aquests termes i condicions per raons objectivament justificades (ex. canvis en la jurisprudència, situació legal, les condicions de mercat o l'estratègia comercial corporativa) i dins d'un període de temps raonable. Els clients existents seran notificats per correu electrònic amb un mínim de dues setmanes abans que el canvi entri en vigència. Si el client existent no s'oposa dins el límit de temps establert des de la notificació del canvi previst, el seu consentiment es considerarà com atorgat. En cas d'objecció, abnorm media GmbH té dret a rescissió extraordinària del contracte en el moment de la data de vigència del canvi. La notificació del canvi previst en aquests termes i condicions indicarà el límit de temps i les conseqüències de l'objecció o de la manca d'aquesta informació.

Català
Vols continuar en Català?
Seleccionar
English
Would you like to continue in English?
Select